Ledige stillinger i Hof Kommune

Helsesøster 100 % stilling - Holmestrand kommune

Pedagogisk leder 60 % vikariat - Eidsfoss barnehage

Styrerassistent - Eidsfoss barnehage

Fastlege - Hof legekontor

 

Fastlegestilling  

Vi søker lege til nyopprettet fastlegehjemmel tilknyttet 40% kommunale oppgaver.

Fakta om stillingen

Hof legekontor er et veletablert legekontor med to leger og to dyktige og stabile helsesekretærer. System X journalsystem.

Fastlegehjemmelen består av en nyopprettet null-liste som selvstendig næringsdrivende lege. Nåværende 2 fastleger har fulle lister med ventelister og har behov for avlastning.

Kommunal stilling 40% består av 20 % fast stilling som kommunalt ansatt fengselslege i Hof fengsel og 20 % som tilsynslege på sykehjem i Hof.

Både i fengselet og på sykehjemmet har man kollegialt samarbeid med sykepleiere og andre faggrupper samt lege. I fengselet og på sykehjemmet  er  det  fra  før 20% legestilling begge steder i  tillegg.

Deltagelse i interkommunal legevakt i Tønsberg, gjennomsnittlig en vakt pr måned med mulighet for både flere og færre vakter.

 

Arbeidsoppgaver                                                           

Arbeidsoppgaver i sykehjem:

- Ansvar for medisinsk behandling til beboere

- Ta imot, følge opp og skrive ut beboere

- Gjennomføre kliniske undersøkelser og foreta legemiddelgjennomgang

- Fortløpende oppdateringer av journaler og medisinlister

- Bidra til tverrfaglig samarbeid

- En av de øvrige fastlegene i Hof har også 20% stilling her


Arbeidsoppgaver i fengsel:

- Medisinsk oppfølging av innsatte samt tverrfaglig samarbeid.

- En av de øvrige fastlegene i Hof har også 20% stilling her

 

Krav til stillingsinnehaver

- Norsk autorisasjon som lege, gjennomført og godkjent turnuslegetjeneste med rett til refusjon fra Helfo

- Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig

- Medisinsk erfaring utover turnustjeneste ønskelig

- Interesse for geriatri/fengselshelsetjeneste

- Førerkort kl. B, søker må disponere egen bil

Vi tilbyr

Et hyggelig arbeidsmiljø i en spennende virksomhet med sentral beliggenhet. Lønn i henhold til avtale/tariff. Ved kombinasjon med fastlegehjemmel tilkommer praksiskompensasjon ihht SFS 2305. Medlemskap i pensjonsordning og gode personalforsikringer.

Arbeidstaker ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Pga. dette er en 0-liste kan det forhandles med kommunen om en garantert tidsbegrenset minimumsinntekt i fastlegepraksisen  første  året etter oppstart. Kollega er villig til å korte sin liste til fordel  for  den nye listen. Avtales ved ansettelse i stillingen.

Økonomiske rammer/betingelser i fastlegepraksis avtales med nåværende fastleger.

Politiattest

Personer som ansettes må fremvise godkjent politiattest.

Søknad sendes

Søknad må sendes elektronisk. https://visma.hof.kommune.no/recruitment/jobid/113

Vi ønsker i størst mulig grad å speile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert kjønns-  og alderssammensetning. Da det er to kvinnelige fastleger i Hof, oppfordres menn å søke stillingen. Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Søknadsfrist  23.09..2017

Kontaktperson

Dag Helge Fjellestad,  mobil: 90609449, dag.helge.fjellestad@hof.kommune.no

Johanna Wedum, tlf: 95704965, johanna.wedum@hof.kommune.no


Styrerassistent i Eidsfoss barnehage

Om stillingen

Eidsfoss er en to avdelings barnehage som ligger i flotte naturomgivelser. Det er ledig 40 % fast styrerassistent stillingfom. 01.01.18.  

Eidsfoss- og  Hof barnehage har felles styrer. Barnehagene har nært samarbeid bl.a. felles personalmøter.

Referanser oppgis i søknaden. Ansettelsen skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 6 mnd. prøvetid.

Kopier av attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju. Søknadspapirer vil ikke bli returnert. 

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25. 

Krav til stillingsinnehaver

* Godkjent barnehagelærerutdanning
* Ledererfaring
* Beslutningsdyktig og ansvarsbevisst
* Er tydelig og har evne til å lede, motivere og inspirere
* Evne til omstilling og endring
* Gode datakunnskaper
* Resultatbevisst, utviklingsorientert og målrettet
* Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
* Vise fleksibilitet, være initiativtaker, arbeide selvstendig og i team
* Faglig engasjert 

Arbeidsoppgaver

* Forsvarlig drift i hht. gjeldende lover og forskrifter, sentrale og lokale føringer
* Lede barnehagens pedagogiske arbeid
* Utvikle høy kvalitet på barnehagens innhold, planarbeid, dokumentasjon og  vurdering
* Utvikle godt klima for foreldresamarbeid
* Tverrfaglig samarbeid
* Personalledelse
* Økonomistyring
* Oppfølging av barnehagens HMS-arbeid 

Personlige egenskaper

* Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

* Godt arbeidsmiljø
* En selvstendig jobb med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
* Hof kommune har pensjonsordning i KLP
* Lønn etter gjeldende tariffer

 Politiattest

Godkjent politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd, må leveres før oppstart ihht Lov om barnehager § 19.

 Søknad sendes

Søknad må sendes digitalt https://visma.hof.kommune.no/recruitment/jobid/110

Søknadsfrist    22.09.2017                                 Utlyst dato        08.09.2017                          

 

Kontaktperson

Ellinor Rose Berg, styrer, tlf: 33095691, mobil: 45035493, ellinor.rose.berg@hof.kommune.no

 

Pedagogisk leder

Om stillingen

60 % vikariat som pedagogisk leder i Eidsfoss barnehage fom 01.01.18 tom. 31.07.18 med stor mulighet for

forlengelse.

 

Krav til stillingsinnehaver

* Stillingen krever utdannelse som barnehagelærer.

 

Arbeidsoppgaver

*  Faglig/pedagogisk og administrativ ledelse og drift.

*  Veilede og støtte det øvrige personalet i det pedagogiske/metodiske arbeidet.

*  Delegere arbeidsoppgaver til personalet og sikre at avdelingens mål blir nådd.

*  Tilrettelegge for godt samarbeid med foresatte.

*  Dele kunnskap om barns læring og utvikling, og bidra til kompetanseheving i barnehagen.

*  Være en pådriver i evalueringsarbeid og kontinuerlig forbedring

*  Være en raus og tydelig leder overfor ditt team, og delta aktivt i barnehagens lederteam

 

Personlige egenskaper

*  Stabil og pliktoppfyllende

*  Lederegenskaper

*  Gode holdninger

*  Faglige ambisjoner og hjerte for det du driver med.

*  Relasjonsorientert med gode samarbeidsevner.

*  Evne til å skape engasjement og lyst til å delta i barns lek og utvikling.

*  Gode kommunikasjons- og formidlingsevner.

*  Løsningsorientert og fleksibel.

 

Vi tilbyr

Hof kommune har pensjonsordning i KLP

For øvrig gjelder de til enhver tid fastsatte lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med

gjeldende overenskomster og reglementer.

 

Politiattest

Godkjent politiattest må framvises før ansettelse

Attesten skal ikke vedlegges søknaden.

 

Søknad sendes

Søknad må sendes digitalt https://visma.hof.kommune.no/recruitment/jobid/112

 

 

 

 

Søknadsfrist  02.10.2017                                 Utlyst dato        18.09.17                                Vårref                  112

 

Kontaktperson

Ellinor Rose Berg, styrer, tlf: 33095691, mobil: 45035493, ellinor.rose.berg@hof.kommune.no

 
Hof kommune, Hofslundveien 5, 3090 HOF - 33 05 95 00 - postmottak@hof.kommune.no - Org nr 864 951 732Om nettstedet
Utviklet av Sem & Stenersen Prokom