Ledige stillinger i Hof Kommune

Saksbehandler - Helse og omsorgstjenesten i Holmestrand og Hof

Ringevikarer i barnehage - Hof og Eidsfoss barnehage

Prosjektleder - prosjekt "morgendagens aktivitetssenter"

Sykepleier 1 - Veset bo- og aktivietetssenter

Sykepleiere - To stillinger av 47 % ved Veset bo- og aktivitetssenter 

Fast stilling 100 % som sykepleier 1 i Hof kommune.

Stillingen har sitt hovedarbeidssted på Veset bo- og aktivitetssenter, og med arbeid hver 3. helg i hjemmebasert omsorg. Stillingen er nyopprettet, og det vil derfor være store muligheter for påvirkning for rette person. Stillingen er ledig pr. dags dato.

Kvalifikasjoner:

-          Norsk autorisasjon som sykepleier
-          Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig
-          Førerkort kl B
-          Det er ønskelig med videreutdanning innen geriatri eller demens, men ingen krav
-          Erfaring og interesse for geriatri og demens
-          Selvstendig og fleksibel
-          Gode samarbeidsevner
-          Personlig egnethet vektlegges

 

Hovedarbeidsoppgaver/ansvarsområde:

-          Faglig ansvarlig for den samlede sykepleietjenesten i egen avdeling
-          Sørge for at det arbeides målrettet og faglig etter gjeldene regelverk og rutiner.
-          Samarbeide med spesialisthelsetjenesten, pårørende og andre etter behov.
-          Observere, kartlegge og iverksette nødvendige tiltak for å ivareta beboernes fysiske,
            psykiske, sosiale og åndelige behov.
-          Legemiddelhåndtering etter gjeldende regelverk og rutiner.
-          Bidra til undervisning og opplæring av kollegaer ved behov.
-          Ivareta og fremme et godt arbeidsmiljø.

 

Vi kan tilby:

-          En arbeidsplass med stort faglig fokus
-          En avdeling i utvikling, hvor den rette har stor mulighet til påvirkning
-          Et godt arbeidsmiljø
-          Lønn etter avtale
-          Medlemskap i KLP


Kontaktperson:

Virksomhetsleder – Gilda Bjørnsson, tlf. 40 91 28 95

 

Søknadsfrist  17.06.16

 

Søknaden sendes digitalt:  https://visma.hof.kommune.no/recruitment/jobid/59

 

 

 

Sykepleierstillinger

Ledig fast stilling som sykepleier ca. 47 % natt i Hof kommune fra ca.  01.09.16.
Ledig  svangerskapsvikariat fra oktober 2016 i ca. 1 år som sykepleier ca. 47 % natt.

 

Arbeidsstedet er for tiden på Veset bo- og aktivitetssenter.

Søknadsfrist: 07.08.16

 

Kvalifikasjoner:

* Norsk autorisasjon som sykepleier

* Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig

*  Førerkort kl B

*  Erfaring og interesse for geriatri og demens

*  Selvstendig og fleksibel

*  Gode samarbeidsevner

*  Personlig egnethet vektlegges

 

Hovedarbeidsoppgaver/ansvarsområde:

* Sykepleierfaglig ansvar for kommunens samlede sykepleietjeneste på natt.

* Samarbeide med spesialisthelsetjenesten, pårørende og andre etter behov.

* Observere, kartlegge og iverksette nødvendige tiltak for å ivareta beboernes

  fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov.

* Legemiddelhåndtering etter gjeldende regelverk og rutiner.

* Bidra til undervisning og opplæring av kollegaer ved behov.

* Ivareta og fremme et godt arbeidsmiljø.

 

Vi kan tilby:

* Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver

* En arbeidsplass med stort faglig fokus

* Et godt arbeidsmiljø

* Lønnes direkte etter 10 års ansiennitet

* Medlemskap i KLP

 

For nærmere opplysninger:

Virksomhetsleder Gilda Bjørnson 33 09 51 09 eller 409 12 895

 

Søknad sendes elektronisk til:

Fast stilling -  https://visma.hof.kommune.no/recruitment/jobid/45


Vikar stilling - https://visma.hof.kommune.no/recruitment/jobid/46

 

Prosjektleder for prosjekt «morgendagens aktivitetssenter»

Hof kommune har fått tildelt støtte fra Helsedirektoratet til et prosjekt kalt Morgendagens Aktivitetssenter i Hof kommune.  Vi søker derfor prosjektleder i 100% stilling. Prosjektet har en varighet på 1 år.

Mål og mandat for en prosjektleder er: 

En bred kartlegging gjennomføres i Hof kommune for å etablere et aktivitetssenter som motvirker ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning hos de grupper i befolkningen som dette gjelder. Et aktivitetssenter skal i hovedsak bestå av de aktiviteter som fremkommer i kartlegging og er et ønske fra seniorer, eldre og unge i Hof kommune. Det skal vektlegges deltakelse på bredt nivå, og et godt sosialt fellesskap.

Nærmeste overordnede til prosjektleder er Helse og omsorgssjef.

Holmestrand og Hof kommune blir en ny kommune fra 01.01.2018. I denne forbindelse vil det også vektlegges i prosjektperioden et samarbeid med Holmestrand kommune for å finne gode løsninger som kan gjelde den nye kommunen.

Prosjektleders hovedoppgaver vil være:

• Etablere et bredt utvalg av stabile aktivitetstilbud for målgruppen

• Rekruttere frivillighet til prosjektet

• Dokumentere og systematisere erfaringer fra prosjektet.

• Lede prosjektet iht. mandatet og bistå̊ til best mulig måloppnåelse gjennom aktuelle samarbeidspartnere

 Kvalifikasjoner:

Vi søker en initiativrik, positiv, utadvendt og kreativ person med stor arbeidskapasitet. Du må være fleksibel i forhold til arbeidstid, da noe kvelds- og helgearbeid må påregnes i jobben. Det er viktig at du samtidig har god evne til å jobbe målrettet og strukturert.

Du må være flink til å motivere deg selv og andre. Du bør være allsidig og ha en bevisst holdning til frivillighet og lokalsamfunnet. Vi ønsker en person med gode norsk-kunnskaper både muntlig og skriftlig, samt kunnskap om IKT og bruk av sosiale medier.

Vi ser gjerne at du har utdanning eller erfaring fra prosjekt- og organisasjonsutvikling. Utdanning og erfaring fra arbeid med målgruppa vil være en fordel, samt Sosialfaglig eler annen relevant utdanning. Erfaring fra arbeid i frivillige organisasjoner vektlegges også i vurderingen av søkere.

For at prosjektet skal lykkes, er vi avhengig av en prosjektleder som jobber selvstendig, som kan drive prosjektet framover og få mange til å jobbe godt sammen, mot samme mål. Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges derfor sterkt.

Vi tilbyr:

En meningsfull jobb hvor du virkelig kan gjøre en forskjell i lokalsamfunnet

En allsidig og spennende arbeidsplass.

Mulighet for faglig utvikling innenfor et bredt felt av arbeidsområder.

Tiltredelse og lønn etter avtale

Hof kommune har pensjonsordning i KLP.

For øvrig gjelder de til enhver tid fastsatte lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende overenskomster og reglementer.

 

Hof kommune legger vekt på mangfold, og vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Helse og omsorgssjef Barbro Akerheim

Tlf: 33095105/ 40 91 28 90

 

Søknadsfrist: 24.06.2016

 

Søknad må sendes digitalt til https://visma.hof.kommune.no/recruitment/jobid/61

 

 Saksbehandler

Tjenestekontoret mottar og behandler alle henvendelser, søknader og klagesaker ihht Helse- og

omsorgstjenesteloven, Pasient- og brukerrettighetsloven og Forvaltningsloven. Tjenestekontoret gir informasjon og

veiledning i forhold til prinsippet om "hjelp til selvhjelp" og bidrar med  koordinering på individnivå.

Inntakskoordinering sikrer informasjonen mellom spesialisthelsetjenesten, fastlegene og  virksomhetene innenfor

helse- og omsorgstjenestene.

Kommunenes "Koordinerende enhet" og Boligutvalg" er organisert i Tjenestekontoret.

 

Saksbehandler 100% stilling og 50% stilling

 

Fakta om stillingene

100% saksbehandelerstilling er tilknyttet Hof kommune og 50% stilling er tilknyttet Holmestrand kommune.

Stillingene omfatter saksbehandlingsoppgaver ut fra gjeldene lovverk innenfor Helse- og omsorgstjenesten i Hof og

Holmestrand kommune. Samtidig vil arbeidsoppgavene være knyttet til samhandling med interne og eksterne

samarbeidsparter. Begge stilingene er for tiden tilknyttet Tjenestekontoret i Holmestrand kommune.

 

Krav til kvalifikasjoner

Det søkes fortrinnsvis etter sosionom, alternativt annen relevant sosialfaglig utdanning, for å sikre en tverrfaglig

sammensetning av kompetansen på Tjenestekontoret.

Kjennskap til fagsystemet Gerica er en fordel.

 

 

Personlig egenskaper

-du er faglig dyktig og engasjert

-jobber selvstendig og effektivt

-du er god på samhandling og er løsningsorientert

-personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi tilbyr

Tjenestekontoret kan tilby et hyggelig arbeidsmiljø i en spennende tjeneste som er preget av utvikling. Stillingene lyses

ut i et samarbeid mellom Hof og Holmestrand med bakgrunn i vedtak om kommunesammenslåing fra 2018.

Stillingene er for tiden lokalisert på Rove i Holmestrand.

Lønn i henhold til avtale/tariff. Medlemskap i pensjonsordning og gode personalforsikringer. Arbeidstakere ansettes i

kommunene på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

 

Søknad sendes

Kommunene mottar alle søknader elektronisk. Søkere må benytte vårt elektroniske søknadsskjema. Link til søknadssenter

Det skal ikke sendes inn vitnemål og attester, unntatt ved nærmere forespørsel.

 

Kommunene ønsker i størst mulig grad å speile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert

kjønns- og alderssammensetning. Personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne

oppfordres til å søke.

 

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er

offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden.

Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

 

 

Søknadsfrist    01.07.2016                                 Utlyst dato        16.06.2016                           Vårref                  1421/16-HTL

 

Kontaktperson

Helle Tronstad Larssen, Tjenesteleder tjenestekontoret Holmestrand kommune, mobil: 97660951, helletronstad.larssen@hol

 

Link til søknadssenter

 

Ringevikarer

Om stillingen

Hof og Eidsfoss barnehage trenger ringevikarer til barnehagene fra høsten 2016.

 

Krav til stillingsinnehaver

* Erfaring er en fordel, men er ikke et krav

* Gode norskkunnskaper

* Godkjent politiattest (fremvises ved evt. ansettelse)

 

Arbeidsoppgaver

* Ansvar for et godt foreldresamarbeid

* Være med å skape et godt leke- og læringsmiljø i samarbeid med de øvrige ansatte

* Være aktiv del av personalgruppen og bidra til å videreutvikle barnehagen

 

Personlige egenskaper

* Våre pålitelig, positiv og samarbeidsvillig

* Engasjert og tilstedeværelse i arbeid med barna

 

Vi tilbyr

* Et trivelig og sosialt arbeidsmiljø

* Lønn i henhold til tariff

* Hof kommune har pensjonsordning i KLP

 

Søknad sendes

Søknad må sendes digitalt

 

 

Søknadsfrist    28.06.2016                                 Utlyst dato        16.06.2016                           Vårref                  62

 

Kontaktperson

Berit L. Solberg, styrer, mobil: 93281403, berit.solberg@hof.kommune.no

Ellinor Rose Berg, styrer, tlf: 33095691, mobil: 45035493, ellinor.rose.berg@hof.kommune.no

 

Link til søknad
Hof kommune, Hofslundveien 5, 3090 HOF - 33 05 95 00 - postmottak@hof.kommune.no - Org nr 864 951 732Om nettstedet
Utviklet av Sem & Stenersen Prokom