Dinutvei.no

Nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt

En ny nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt - dinutvei.no - lanseres 15. februar 2016. Kommunene bes om hjelp til å spre informasjon om portalen ved å lenke til nettstedet på sine hjemmesider.

Vold i nære relasjoner og voldtekter en av våre største samfunns- og kriminalitetsutfordringer. Vold i nære relasjoner og voldtekt har et stort omfang også i Norge. Konsekvensene av volden er alvorlige og kan skape store ringvirkninger - både for den enkelte og for samfunnet som helhet.

I tillegg til de menneskelige lidelsene vold i nære relasjoner og voldtekt forårsaker, har volden også en høy samfunnsøkonomisk kostnad. En samfunnsøkonomisk analyse fra 2012 viser at vold i nære relasjoner koster det norske samfunnet mellom 4,5 og 6 milliarder kroner årlig. De største utgiftene knytter seg til sosiale ytelser på grunn av redusert arbeidsevne både for den utsatte og for den utsattes barn.

Regjeringen prioriterer arbeidet mot vold i nære relasjoner og voldtekt høyt, og det er tverrpolitisk enighet om at dette området krever vår fulle oppmerksomhet og innsats. For å lykkes i arbeidet med å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner og voldtekt er vi avhengige av at alle gode krefter bidrar. Kommunene har en sentral rolle i dette arbeidet.

Som et viktig bidrag inn i dette arbeidet lanseres en ny nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt 15. februar 2016.

Portalen er en «peker» til ulike hjelpetilbud, avmerket i kart, både med utgangspunkt i der man befinner seg og ilandet for øvrig. N ettportalen inneholder og viser til fagstoff knyttet til problemstillingen vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt. Portalen har også en spørsmål-/svartjeneste hvor man kan stille spørsmål anonymt og få svar.

Nettportalen skal være til hjelp og støtte for volds- og overgrepsutsatte, pårørende og bekymrede, for den som utøver vold og for ansatte i hjelpetjenestene, inkludert ansatte i det kommunale tjenesteapparatet.

Nettportalen har fått navnet dinutvei.no
Hof kommune, Hofslundveien 5, 3090 HOF - 33 05 95 00 - postmottak@hof.kommune.no - Org nr 864 951 732Om nettstedet
Utviklet av Sem & Stenersen Prokom