Høring - nye veinavn i Prestgårdshagen

Vi ønsker innbyggernes mening om forslag til nye veinavn i Prestegårdshagen i Hof.

I Prestegårdshagen er det planlagt et boligfelt med variert småhusbebyggelse. Feltet ligger ca. 500 meter nord for Hof kirke i et område som er rikt på kulturminner. Tema for flere av veinavnene er derfor kulturminner.

Boligfeltet vil ha behov for 8 nye veinavn. Følgende forslag foreligger:

 1. Hamnehagen/Havnehagen.
 2. Fra stedsnavn.

 3. Lillemilen.
 4.  Liten avstikker like nord for Mileveien.

 5. Mileveien.  
 6. Veien går gjennom et område hvor det har vært mange kullmiler.

 7. Prestegårdshagen. 
 8. Fra stedsnavn. Området er kjent som Prestegårdshagen og dette blir navnet på hovedveien inn til boligfeltet.

 9. Røysveien.  
 10. Veien ligger i nærheten av et felt med rydningsrøyser fra nyere tid.

 11. Bjørklund.  
 12. Bruksnavn for eiendom som ble skilt ut i 1919. Dette er den eldste av de utskilte eiendommene langs Hofveien ved planområdet. Veien slutter i Bjørklund-eiendommen.

 13. Hulveien.  
 14. En gammel hulvei (forhistorisk vei) går parallelt med veien.

 15. Fornminneveien.  
 16. Veien går langsmed et stort gravfelt fra jernalderen.

Endelig veinavn vil bli vedtatt i innen utgangen av 2017.               Plankart

Merknader til forslagene må være mottatt i kommunen senest 3. november 2017. Disse kan sendes til postmottak@holmestrand.kommune.no

eller Holmestrand kommune, Postboks 312, 3081 Holmestrand, merket «17/3998».Hof kommune, Hofslundveien 5, 3090 HOF - 33 05 95 00 - postmottak@hof.kommune.no - Org nr 864 951 732Om nettstedet
Utviklet av Sem & Stenersen Prokom