Formannskapet

Formannskapet består av syv medlemmer og er sammensatt av ordfører, varaordfører,  medlemmer i utvalgene og andre politikere fra kommunestyret.

Medlemmer og varamedlemmer velges for fire år av gangen og av og blant kommunestyrets medlemmer (Kommunelovens § 8).

Formannskapet har ansvar for:

  • Innstilling til kommunestyret i saker om økonomiplan, årsbudsjett, skattevedtak og årsregnskap.   
  • Klagesaker etter forvaltningsloven.
  • Kommunens eierinteresser i aksjeselskap e.l.
  • Avgjøre skattesaker som gjelder nedsettelse / ettergivelse av skatt, utover
    hovedstol på kr. 50.000,- begrenset inntil kr. 200.000,- samt renter og omkostninger inntil kr. 100.000,-.
    Skattesaker som gjelder nedsettelse / ettergivelse, for hovedstol inntil kr. 50.000,- samt renter og omkostninger inntil kr. 100.000,- avgjøres av   skatteutvalget.  (Kommunestyresak nr. 11/00).
  • Alkoholloven vedr. salgs- og skjenkebevillinger i kommunevalgperioden.
  • Næringssaker

 

Formannskapet avgjør for øvrig de saker som kommunestyret har gitt det fullmakt til å avgjøre. Formannskapet gir innstilling til kommunestyret i de saker som kommunestyret skal avgjøre og hvor innstillingsretten ikke er tillagt andre.

Formannskapet har myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle ha vært avgjort av kommunestyret når det er nødvendig at det treffes vedtak så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette. Melding om vedtaket forelegges kommunestyret på neste møte. (Kommunelovens § 13).

Formannskapet har myndighet til å oppnevne egne – normalt tidsbegrensede - komiteer/underutvalg.
Hof kommune, Hofslundveien 5, 3090 HOF - 33 05 95 00 - postmottak@hof.kommune.no - Org nr 864 951 732Om nettstedet
Utviklet av Sem & Stenersen Prokom