Kommunestyret

Kommuneloven § 6 bestemmer at kommunestyret er det øverste, styrende organet i kommunen. Kommunestyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere for fire år av gangen, etter de reglene som er gitt i valgloven og i kommuneloven.

Stemmerett
Regelen om stemmerett ved valg og om valgt av medlemmer til kommunestyret er gitt i valgloven. Alle som har stemmerett ved valget og som er bosatt i kommunen kan velges inn i kommunestyret

Myndighet
Kommunestyret handler på vegne av kommunen i alle saker som ikke er delegert til andre kommunale organer. Kommunestyret fører tilsyn med kommunens samlede virksomhet. Kommunestyret har bevilgnings- og beskatningsmyndighet, vedtar budsjett for alle kommunale virksomheter, velger formannskap og velger medlemmer til andre kommunale komiteer, styrer, råd og utvalg.

Kommunestyret holder møter ca. 6 ganger i året. Ordføreren innkaller til møtet, som holdes på Hof herredshus og er åpent for publikum.

Kommunestyret i Hof består av 17 medlemmer.
Hof kommune, Hofslundveien 5, 3090 HOF - 33 05 95 00 - postmottak@hof.kommune.no - Org nr 864 951 732Om nettstedet
Utviklet av Sem & Stenersen Prokom