Salgs- og skjenkebevillinger

For å kunne selge eller skjenke alkoholholdige drikker er det nødvendig med kommunal bevilling. Bevilling gis av kommunestyret eller evt. formannskapet dersom kommunestyret har delegert sin myndighet.
I Hof er formannskapet bevillingsmyndighet for salgs- og skjenkebevillinger som gjelder salgssteder og skjenkesteder.
 
Den som skal stå som bevillingshaver og dennes stedfortreder må avlegge kunnskapsprøve om alkoholloven. 
 
Salg av alkoholdig drikk
Salg er jfr. alkoholloven § 1-4 definert som overdragelse av alkoholholdig drikk til forbruker mot vederlag for drikking utenfor salgsstedet.
Salgstidene for øl kan ikke skje utenom de tidspunkter som fremgår av alkoholloven.
I Hof har alle 3 butikkene bevilling for salg av alkoholholdig drikk opp til 4,75% vol.
 
Skjenking av alkoholholdig drikk
Med skjenking forstås salg for drikking på stedet. 
Skjenketidene for alkohol fremgår av alkoholloven.
De 3 serveringsstedene i kommunen har bevillinger i forhold til sine ønsker.
 
Ambulerende skjenkebevilling /  for en bestemt anledning.
Ambulerende skjenkebevilling kan gis for øl, vin og brennevin, men bare til sluttede selskaper. Ambulerende bevillinger er tenkt brukt ved bryllup, jubileum og lignende arrangementer. Bevilling for brennevin forutsetter at stedet enten har eller får bevilling for skjenking av øl og vin.
 
Med sluttet selskap menes at det allerede, og før skjenkingen begynner, er dannet en sluttet krets av personer, som samles for et bestemt formål i et bestemt lokale på skjenkestedet, for eksempel til bryllup, konfirmasjon, jubileum osv. Slike bevillinger gis vanligvis til selskapslokaler.
 
I alkohollovens §8-9 gjøres det unntak fra bevillingsplikten for privatperson som for en enkelt bestemt anledning benytter allment tilgjengelig lokale eller forsamlingslokale til sluttet selskap.  Bestemmelsen gjelder bare private arrangementer, det vil si tilstelninger som holdes av privatpersoner i leide eller lånte lokaler som alternativ til eget hjem. Privatpersoners selskapelighet unntas altså fra bevillingsplikt, selv om det serveres alkohol i lokaler hvor slik servering normalt forutsetter bevilling.
Det er kun adgang til alkoholservering uten bevilling ved slike private arrangementer i lokaler som leies eller lånes for en enkelt anledning når utleier/utlåner eller dennes representanter ikke er involvert i arrangementet på noen annen måte enn ved å stille lokalene til rådighet, og hvor leietaker medbringer sine egne drikkevarer.
 
Nevnte unntak gjelder ikke under noen omstendigheter skjenking mot vederlag eller arrangementer i regi av foreninger og lag osv. Ved slike arrangementer må man søke alminnelig skjenkebevilling for en enkelt anledning dersom det skal serveres alkohol.
 
I Hof har rådmannen delegert fullmakt til å avgjøre søknader om ambulerende skjenke-bevilling og søknader om alminnelig skjenkebevilling for en enkelt anledning.

Skjema for søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning. Skjemaet sendes Hof kommune, Hofslundveien 5, 3090 Hof evt. til e-post anne.landsverk.vestskogen@hof.kommune.no
Hof kommune, Hofslundveien 5, 3090 HOF - 33 05 95 00 - postmottak@hof.kommune.no - Org nr 864 951 732Om nettstedet
Utviklet av Sem & Stenersen Prokom