Innbyggerintiativ

Initiativretten er en demokratisk rettighet som betyr at du som innbygger kan fremme politiske saker du er opptatt av for kommunestyret, hvis du samler minst 61 underskrifter. Politikerne plikter å behandle forslaget i løpet av seks måneder.

 

Initiativretten gjelder alle kommunens innbyggere, også personer under 18 år.

Kommunal- og regionaldepartementet har nå lansert en ny nettside for innbyggerinitiativ. Nettsiden heter Minsak.no og du finner den her.

 

Hva kreves for å bruke initiativretten?

Initiativretten er beskrevet i Kommunelovens §39a. Følgende bestemmelser gjelder:

 

Forslagets innhold
Kommunestyret plikter å ta stilling til et forslag som gjelder kommunens virksomhet. Kommunen kan også velge å ta stilling til forslag der beslutningsmyndighet ligger et annet sted, men der det likevel kan være naturlig at kommunens politikere engasjerer seg.

 

Antall underskrifter
2% av innbyggerne i kommunen - alternativt 300 i kommunen må støtte på forslaget. I Hof kommune vil det si at minst 61 personer må underskrive forslaget.

 

Tidsfrist
Kommunestyret skal ta stilling til forslaget senest 6 måneder etter at det er fremmet.

 

Tilbakemelding til initiativtakerne
Initiativtakerne skal informeres om de avgjørelser som treffes og de tiltak som gjennomføres som følge av forslaget. Initiativtakerne må oppgi hvem som er kontaktpersoner for initiativet slik at disse kan underrettes.

 

Begrensninger i adgang til å fremme forslag på nytt
Initiativretten er ment som et virkemiddel for å få fremmet nye saker. Et forslag med samme innhold kan ikke fremmes to ganger i løpet av samme valgperiode. Et forslag kan heller ikke settes frem på nytt før det er gått fire år siden forslaget sist ble fremmet.

 

Ingen klageadgang
Initiativtakerne har ikke krav på noe bestemt utfall av saken. Et forslag som er fremmet som innbyggerinitiativ og som blir nedstemt i kommunestyret, kan ikke påklages med mindre dette følger av andre regler.

 
Hof kommune, Hofslundveien 5, 3090 HOF - 33 05 95 00 - postmottak@hof.kommune.no - Org nr 864 951 732Om nettstedet
Utviklet av Sem & Stenersen Prokom